سال 1401:
اولین نشست علمی – خبری ترجمان دانش و کاربست نتایج تحقیقات: نشست علمی مکانیسم های سمی فلزات سنگین – 6 اسفند 1401 – ساعت 13 الی 15
 
سال 1402:
دومین نشست علمی – خبری ترجمان دانش و کاربست نتایج تحقیقات: اولین همایش ترجمان دانش و کاربست نتایج تحقیقات دانشگاه (ویژه طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته سال 1401 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند) – 7 خرداد 1402 – ساعت 9 الی 13 
سومین نشست علمی – خبری ترجمان دانش و کاربست نتایج تحقیقات (ویژه طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته سال 1402 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند) – 7 آذر 1402 – ساعت 12:30 الی 14:30
چهارمین نشست علمی – خبری ترجمان دانش و کاربست نتایج تحقیقات – 24 بهمن 1402 – ساعت 14 الی 15:30 - دانشکده علوم پزشکی فردوس 

 

کپی لینک کوتاه :